Faunazaken

Wildsoorten en overige Fauna

De Flora- en faunawet maakt onderscheid tussen jacht/beheer en schadebestrijding. Zes diersoorten zijn aangemerkt als wild waarop in beginsel mag worden gejaagd: haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif en patrijs. Deze wildsoorten komen alle zes in de Hoeksche Waard voor. Buiten de jachtperiode mogen wildsoorten alléén bestreden worden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Ook niet-wildsoorten mogen alleen gevangen en/of gedood worden als dit nodig is voor beheer en schadebestrijding. In dat kader (ter voorkoming en bestrijding van landbouwschade) vindt in de Hoeksche Waard plaatselijk afschot plaats van ganzen, knobbelzwanen, smienten (eendensoort), meerkoeten en zwarte kraaien.